Civil

Especialitzats en dret civil amb 25 anys d’experiència.

L’àrea de dret civil és molt amplia, donat que compren gran part de l’ordenament jurídic intern de dret privat. I per això en funció de l’especialitat que es requereixi dins d’aquesta area, s’assignarà un advocat o advocada amb gran coneixement i dilatada experiència sobre la materia. Tant a nivell d’orientació i assessorament com en l’àmbit processal.

DRET DE FAMÍLIA i SUCCESSIONS

 • Separacions i divorcis de comú acord i contenciosos
 • Reclamació i Impugnació de filiació
 • Capitulacions matrimonials
 • Adopció de mesures provisionals
 • Modificació de mesures adoptades en sentència de separació o divorci
 • Règim econòmic matrimonial (modificació o dissolució)
 • Matrimoni
 • Parelles de fet
 • Guàrdia i custòdia de fills
 • Pensió d’aliments
 • Pensió compensatoria
 • Tramitació d’herències
 • Adopció, Tutela i Curatela
 • Quarta vidual
 • Reclamació de legítimes
 • Pactes successoris
 • Nacionalitat
 • Canvi cognoms
 • Emancipació

TRANSACCIONS, CONCILIACIONS I SOLUCIONS EXTRAJUDICIALS

 • Màxim esforç i dedicació en preparar les transaccions, conciliacions i solucions extrajudicials com el primer dels nostres objectius, treballant en profunditat el tema per poder abordar les negociacions de la manera més documentada posible.

DIVISIÓ JUDICIAL I EXTRAJUDICIAL DE PATRIMONIS

 • Tant en l’àmbit de separacions o divorcis, herències com comuners o societats.

ESTUDI I REDACCIÓ DE CONTRACTES

 • Imprescindible per evitar problemes, preveure i contractar una intervenció preventiva de l’advocat que estudiï l’operació i redacti el clausulat que ha de regir.

AMBIT INMOBILIARIA I DE LA CONSTRUCCIÓ

 • Compravendes
 • Arres
 • Permutes
 • Hipotecari
 • Immatriculació de finques, excessos de cabuda
 • Relacions veïnals o comunals

PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE PROPIETAT I PROCEDIMENTS POSSESSORIS

 • Acció reivindicatòria
 • Terceria de domini
 • Usucapió
 • Desnonament per precari, per falta de pagament de la renta o per finalització del termini del contracte.

RECLAMACIONS DE QUANTITAT I IMPAGAMENTS

 • Tant d’empreses com a nivell personal